Aktualności

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ II

01.07.2020

„Dostawa fabrycznie nowej oczyszczarki wraz z ciągnikiem siodłowym i pługiem do obsługi Portu Lotniczego Olsztyn- Mazury (II)” 

> czytaj więcej


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

16.06.2020

„Dostawa oleju napędowego w okresie 24 miesięcy do Portu Lotniczego  Olsztyn-Mazury”

> czytaj więcej


WYJASNIENIE TREŚCI SIWZ, MODYFIKACJA TRESCI SIWZ V

15.06.2020

„Dostawa fabrycznie nowej oczyszczarki wraz z ciągnikiem siodłowym i pługiem do obsługi Portu Lotniczego Olsztyn- Mazury (II)”

> czytaj więcej


WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

10.06.2020

„Dostawa oleju napędowego w okresie 24 miesięcy do Portu Lotniczego  Olsztyn-Mazury”

> czytaj więcej


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

01.06.2020

„Dostawa oleju napędowego w okresie 24 miesięcy do Portu Lotniczego  Olsztyn-Mazury”

> czytaj więcej


MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ IV

19.05.2020

„Dostawa fabrycznie nowej oczyszczarki wraz z ciągnikiem siodłowym i pługiem do obsługi Portu Lotniczego Olsztyn- Mazury (II)”

> czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE

18.05.2020

Opracowanie Studium Wykonalności projektu pn.: „Dostosowanie infrastruktury lotniska Olsztyn – Mazury do II kategorii systemu  ILS” wraz z wykonaniem wniosku o dofinansowanie  planowanego do wdrożenia w trybie pozakonkursowym w ramach:

  • osi priorytetowej 7. Infrastruktura transportowa,
  • działania 7.4 Infrastruktura lotniskowa  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego  na lata 2014-2020.

> czytaj więcej


MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ III

22.04.2020

„Dostawa fabrycznie nowej oczyszczarki wraz z ciągnikiem siodłowym i pługiem do obsługi Portu Lotniczego Olsztyn- Mazury (II)”

Uwarunkowania Środowiskowe

Przetargi

Aktualności

Wiadomosci Warmia i Mazury Airport

24.08.2020

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

„Dostawa fabrycznie nowego lotniskowego wozu ratowniczo-gaśniczego 6x6 wraz z wyposażeniem”

12.08.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Analiza opłacalności inwestycji w instalacje fotowoltaiczną dla Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach

12.08.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Sporządzenie operatu wodno-prawnego w celu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego dla inwestycji pn.: „Budowa dwóch hangarów do celów okołolotniskowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – Zadanie 2 – „Przebudowa, rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury lotniskowej, tj. dróg kołowania, sieci elektroenergetycznej, sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci teletechnicznej wraz z projektem oznakowania poziomego i pionowego”. W zakres opracowania wchodzi uzyskanie prawomocnego pozwolenia wodno-prawnego:

Archiwum aktualności